Czym są tzw. „dane wrażliwe”?

 

Szanowni Państwo, w związku z tym, że w ostatnim czasie otrzymuję dużo pytań na temat zasad przetwarzania danych – od czasu do czasu – odpowiedzi na nie będę udzielał na stronie Kancelarii.

Jednym z często powtarzających się pytań jest to, czym są tzw. „dane wrażliwe” i czy można je przetwarzać? 📝25 maja 2018 roku jest pamiętnym dniem dla przedsiębiorców, gdyż w tym dniu w życie weszło Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (czyli tajemnicze RODO), którego celem było doprowadzenie do uporządkowania prawa europejskiego w tym zakresie i swobodnego przepływu danych osobowych. ⚙Czym są tzw. „dane wrażliwe”? 🔏Ważnym – lecz nie nowym – aspektem poruszonym przez unijnego prawodawcę był aspekt tzw. „danych wrażliwych”, określonych w RODO jako szczególne kategorie danych osobowych.Zaliczamy do nich m.in.:

🔹 dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,

🔹 dane biometryczne (w kontekście jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej) – np. linie papilarne lub odręczny podpis,

🔹 dane genetyczne,

🔹 dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego,

🔹 dane dotyczące poglądów politycznych,

🔹 dane dotyczące przekonań religijnych lub światopoglądowe,

🔹 dane dotyczące przynależności do związków zawodowych;

Czy można przetwarzać tzw. „dane wrażliwe”? Co do zasady, przetwarzanie ww. danych jest zabronione, jadnakże w przepisie ustępu 2 artykułu 9 RODO przewidziane zostały pewne wyjątki. Zgodnie z treścią przywołanego przepisu możliwe jest przetwarzanie jeżeli, między innymi.:

▪ osoba, której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie w jednym lub kilku celach (chyba że przepisy UE lub państwa członkowskiego nie zezwalają na uchylenie zakazu),

▪ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (z wyjątkami),

▪ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,

▪ przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą,

▪ przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

Więcej szczegółów na temat tzw. „danych wrażliwych” poznacie Państwo – już wkrótce – na blogu Kancelarii, na który – już dzisiaj – serdecznie zapraszam!