Ważna uchwała w sprawie kredytów frankowych

Ważna uchwała Sądu Najwyższego ws. kredytów walutowych

Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2020 r., “Żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta (art. 385 [1] KC) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 58 KC).”

W związku z czym została podjęta uchwała?

Podjęta uchwała jest następstwem wystąpienia wątpliwości w przedmiocie tego, czy Sąd apelacyjny w sprawie między konsumentem a bankiem (w przypadku ustalenia, że część postanowień umownych stanowi niedozwolone postanowienia umowne zgodnie z treścią przepisu art. 385 [1] KC), jest uprawniony do orzeczenia, że tylko niektóre postanowienia umowne – a nie cała umowa – są bezskuteczne lub nieważne.

Jakie są skutki uchwały?

Skutkiem ww. uchwały jest to, że na etapie konstruowania żądania (powództwa) pełnomocnik powinien wykazać się szczególną ostrożnością w przedmiocie tego, czego dokładnie żąda w imieniu swojego mocodawcy, czy uznania postanowienia umownego za niewiążące konsumenta, czy tylko unieważnienia umowy kredytu, gdyż w drugim przypadku sąd apelacyjny nie będzie mógł orzec o nieważności tylko pojedynczych postanowień.

Link do uchwały SN: https://tiny.pl/7p7r6