Informacje

Wybierz i kliknij dokument, z którym chcesz się zapoznać:

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Bołtryk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Andrzej Bołtryk, ul. Adama Mickiewicza 83/16, 15-257 Białystok, NIP: 966-168-35-84.

2. Z Administratorem można skontaktować się – listownie na adres ul. Adama Mickiewicza 83/16, 15-257 Białystok, – mailowo na adres [email protected], – telefonicznie pod numerem +48 692 222 871.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) w celu realizacji zlecenia (umowy) w związku ze świadczeniem usług prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku prowadzeniem działalności prawniczej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO;
c) w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku prowadzeniem działalności prawniczej, art. 6. ust 1 lit. f) RODO;
d) w celu umożliwienia kontaktowania się z Panią/Panem, wymiany korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą, wynikającą z zawartej umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Panią/Pana do kontaktu z nami i ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Panią/Pana do kontaktu z nami podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych gdzie podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię polegających na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie art. 6. ust 1 lit. f) RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź do momentu wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o adwokaturze oraz przepisów podatkowych i rachunkowych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych Kancelarii jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do jej wykonywania.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Polityka cookies

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Serwisu. W plikach „ cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”;
a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

6. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Kontakt

Dane kontaktowe

Adres:

ul. Mickiewicza 83 lok. 16 15-257 Białystok

Telefon:

+48 692 222 871

Przewiń na górę