Czym są dane wrażliwe?

czym są dane wrażliwe rodo Białystok adwokat Andrzej Bołtryk
Jednym z często powtarzających się pytań jest to, czym są tzw. dane wrażliwe i czy można je przetwarzać?
 
25 maja 2018 roku jest pamiętnym dniem dla przedsiębiorców, gdyż w tym dniu w życie weszło Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (czyli tajemnicze RODO), którego celem było doprowadzenie do uporządkowania prawa europejskiego w tym zakresie i swobodnego przepływu danych osobowych. 

Czym są dane wrażliwe? 

Ważnym – lecz nie nowym – aspektem poruszonym przez unijnego prawodawcę był aspekt tzw. „danych wrażliwych”, określonych w RODO jako szczególne kategorie danych osobowych.
 
Zaliczamy do nich m.in.:
🔹 dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,
🔹 dane biometryczne (w kontekście jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej) – np. linie papilarne lub odręczny podpis,
🔹 dane genetyczne,
🔹 dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego,
🔹 dane dotyczące poglądów politycznych,
🔹 dane dotyczące przekonań religijnych lub światopoglądowe,
🔹 dane dotyczące przynależności do związków zawodowych.

Czy można przetwarzać tzw. dane wrażliwe? 

Co do zasady, przetwarzanie ww. danych jest zabronione, jadnakże w przepisie ustępu 2 artykułu 9 RODO przewidziane zostały pewne wyjątki. Zgodnie z treścią przywołanego przepisu możliwe jest przetwarzanie jeżeli, między innymi.:
▪ osoba, której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie w jednym lub kilku celach (chyba że przepisy UE lub państwa członkowskiego nie zezwalają na uchylenie zakazu),
▪ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (z wyjątkami),
▪ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
▪ przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą,
▪ przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
Przewiń na górę