Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych z 28 kwietnia 2022 r.

Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych z 28 kwietnia 2022 r. 28 kwietnia Izba cywilna Sądu Najwyższego – w składzie 3 sędziów – w drodze uchwały orzekła, że: Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania […]

Co może być znakiem towarowym?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie: 1. umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, 2. jest możliwe do przedstawienia – w rejestrze znaków towarowych – w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Przykłady: wyraz, rysunek, kolor, forma przestrzenna, dźwięk. Oferta Kancelarii Skontaktuj się

Ochrona dóbr osobistych

Jak chronić dobra osobiste? Osoba, której dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.  W razie dokonanego naruszenia można żądać także, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. Na zasadach przewidzianych w KC można również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty […]

Ochrona sygnalistów w przedsiębiorstwie

Czy warto objąć sygnalistów ochroną? 17 grudnia jest datą wdrożenia przepisów dyrektywy dotyczącej zasad ochrony sygnalistów w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 249 pracowników (oraz w przedsiębiorstwach narażonych na m.in. pranie brudnych pieniędzy), a po upłynięciu okresu przejściowego, czyli od 17 grudnia 2023 r., zatrudniających od 50 pracowników (za brak wdrożenia przewidziano sankcje!). W związku z nowym obowiązkiem, […]

Przewiń na górę