Prawo do błędu przedsiębiorcy

Zgodnie z przepisami art. 21a ustawy Prawo przedsiębiorców, nowy przedsiębiorca, który jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie prowadzi swojej firmy dłużej niż 1 rok posiada tzw. prawo do błędu. Kiedy nowy przedsiębiorca może skorzystać z prawa do błędu? przedsiębiorca wpisany do CEIDG, przedsiębiorca narusza przepisy prawa związane z wykonywaną […]

Sankcje w projekcie ustawy o sygnalistach

Jakie sankcje przewiduje projekt ustawy o ochronie sygnalistów? Dlaczego podjęto prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa? Podjęcie kroków legislacyjnych polskiego prawodawcy i publikacja “Projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa” wynikło z konieczności wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony […]

Czym jest rękojmia?

Czym jest rękojmia? W świetle przepisów Kodeksu cywilnego rękojmią jest odpowiedzialność sprzedawcy – względem kupującego – jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Co może zrobić konsument w razie wykrycia wady rzeczy? W sytuacji, gdy rzecz ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie i […]

Zadatek a zaliczka. Czym się różni?

Podczas zawierania umów kupna-sprzedaży nieruchomości – czy też umów, których przedmiotem jest stworzenie dzieła – często spotykamy się z pojęciami zaliczki i zadatku. Czy wiemy jednak, jaką rolę pełnią wspomniane instytucje w obrocie handlowym? Niejednokrotnie w trakcie świadczenia pomocy prawnej spotykam się z tym, że Klienci traktują pojęcie zadatku, jako synonim pojęcia zaliczki. Czy tak […]

Budynek sąsiada na mojej działce – Przedawnienia roszczenia

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie przedawnienia roszczenia właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie. Zgodnie z przepisem art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył […]

Do kiedy można się domagać odszkodowania?

Termin do wniesienia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym W sytuacji, gdy następstwem czynu niedozwolonego jest szkoda, to osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie w ciągu 3 lat liczonych od dnia, w którym: poszkodowany dowiedział się o szkodzie,lub – przy zachowaniu należytej staranności – mógł dowiedzieć się o jej wystąpieniu i o osobie […]

Pozew o rozwód – do jakiego sądu złożyć pozew?

W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód? Jednym z podstawowych zagadnień – przy podjęciu decyzji o rozwodzie – jest to, w jakim sądzie powinniśmy złożyć pozew. W Polsce mamy sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne oraz Sąd Najwyższy. W przypadku rozwodu, pozew powinien zostać złożony w sądzie okręgowym. Który sąd okręgowy wybrać w przypadku pozwu o rozwód? […]

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Jaki jest termin?

Jaki jest termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa? Obecne przepisy prawa – w szeroki sposób – chronią konsumentów w zakresie umów zawieranych na odległość, a także umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Często jednak konsumenci nie zdają sobie sprawy z przysługujących im uprawnień myląc prawo zwrotu z gwarancją, czy też […]

Poinformowanie o naruszeniu ochrony danych

W jakim czasie administrator powinien poinformować o naruszeniu ochrony danych? Zasadą jest, że administrator danych osobowych powinien poinformować o naruszeniu ochrony danych bez zbędnej zwłoki, jeżeli istnieje ryzyko, że może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności podmiotu, którego dane zostały naruszone. Bezzwłoczne działanie administratora ma zapewnić bowiem możliwość podjęcia niezbędnych działań zapobiegawczych. Jakie […]

Czyn nieuczciwej konkurencji – czym jest?

Obowiązki przedsiębiorcy Na osobach prowadzących działalność gospodarczą spoczywa wiele obowiązków, do których zalicza się m.in.:– wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,– poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów,– poszanowania ochrony praw i wolności człowieka,– obowiązki wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,– obowiązki wobec pracowników, współpracowników i kontrahentów. W dzisiejszym wpisie skupiłem […]

Przewiń na górę