Ochrona dóbr osobistych

Jak chronić dobra osobiste? Osoba, której dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.  W razie dokonanego naruszenia można żądać także, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. Na zasadach przewidzianych w KC można również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty […]

Czym jest rękojmia?

Czym jest rękojmia? W świetle przepisów Kodeksu cywilnego rękojmią jest odpowiedzialność sprzedawcy – względem kupującego – jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Co może zrobić konsument w razie wykrycia wady rzeczy? W sytuacji, gdy rzecz ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie i […]

Zadatek a zaliczka. Czym się różni?

Podczas zawierania umów kupna-sprzedaży nieruchomości – czy też umów, których przedmiotem jest stworzenie dzieła – często spotykamy się z pojęciami zaliczki i zadatku. Czy wiemy jednak, jaką rolę pełnią wspomniane instytucje w obrocie handlowym? Niejednokrotnie w trakcie świadczenia pomocy prawnej spotykam się z tym, że Klienci traktują pojęcie zadatku, jako synonim pojęcia zaliczki. Czy tak […]

Do kiedy można się domagać odszkodowania?

Termin do wniesienia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym W sytuacji, gdy następstwem czynu niedozwolonego jest szkoda, to osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie w ciągu 3 lat liczonych od dnia, w którym: poszkodowany dowiedział się o szkodzie,lub – przy zachowaniu należytej staranności – mógł dowiedzieć się o jej wystąpieniu i o osobie […]

Pozew o rozwód – do jakiego sądu złożyć pozew?

W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód? Jednym z podstawowych zagadnień – przy podjęciu decyzji o rozwodzie – jest to, w jakim sądzie powinniśmy złożyć pozew. W Polsce mamy sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne oraz Sąd Najwyższy. W przypadku rozwodu, pozew powinien zostać złożony w sądzie okręgowym. Który sąd okręgowy wybrać w przypadku pozwu o rozwód? […]

Wzorce umowne – czym są?

Czym jest wzorzec umowy?  Wzorzec umowy, to zbiór postanowień umownych, który został przygotowany przez jedną ze stron (np. właściciela sklepu internetowego) i przedstawiony drugiej stronie w celu zawarcia umowy. W obrocie gospodarczym wzorce umowne występują również pod nazwą “ogólne warunki umów” (OWU). Przykłady wzorców umownych: 1. regulaminy sklepów internetowych,2. regulaminy otwierania i prowadzania rachunków bankowych,3. […]

Przewiń na górę