Do kiedy można się domagać odszkodowania?

Do kiedy można się domagać odszkodowania kancelaria adwokacka białystok

Termin do wniesienia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

W sytuacji, gdy następstwem czynu niedozwolonego jest szkoda, to osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie w ciągu 3 lat liczonych od dnia, w którym: poszkodowany dowiedział się o szkodzie,
lub – przy zachowaniu należytej staranności – mógł dowiedzieć się o jej wystąpieniu i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Istotne jest jednak to, że wskazany termin nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę.

Termin do wniesienia roszczenia o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku

W przypadku, gdy szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, to poszkodowany może wnieść roszczenie o jej naprawienie w ciągu 20 lat liczonych od dnia popełnienia przestępstwa. W tej sytuacji nie ma znaczenia, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Szkoda na osobie i roszczenie osoby małoletniej

eżeli szkoda została wyrządzona na osobie, to przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat liczonych od dnia, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie i o osobie, która jest obowiązana do jej naprawienia.

Warto pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy poszkodowanym jest małoletni, to roszczenie o naprawienie szkody na osobie nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez małoletniego pełnoletności.
Przewiń na górę