Prawo do błędu przedsiębiorcy

prawo do błędu przedsiębiorcy 1

Zgodnie z przepisami art. 21a ustawy Prawo przedsiębiorców, nowy przedsiębiorca, który jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie prowadzi swojej firmy dłużej niż 1 rok posiada tzw. prawo do błędu.

Kiedy nowy przedsiębiorca może skorzystać z prawa do błędu?

  1. przedsiębiorca wpisany do CEIDG,
  2. przedsiębiorca narusza przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością gospodarczą: w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  3. właściwy organ wszczyna w związku z tym naruszeniem postępowanie mandatowe albo postępowanie w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej

Na czym polega prawo do błędu przedsiębiorcy?

W sytuacji, gdy doszło do naruszenia prawa organ, który wszczął w związku z tym naruszeniem postępowanie – przed nałożeniem na przedsiębiorcę grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożeniem na niego lub wymierzeniem mu administracyjnej kary pieniężnej – wzywa, w drodze postanowienia, przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły, w wyznaczonym przez siebie terminie.

Usunięcie stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń

Zgodnie z przepisem art. 21a ust. 3 wspomnianej ustawy, w sytuacji gdy przedsiębiorca usunie stwierdzone naruszenia przepisów prawa oraz skutki tych naruszeń (jeżeli skutki takie wystąpiły) w wyznaczonym terminie:

  1. właściwy organ, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu albo
  2. przedsiębiorca nie podlega karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, stanowiące stwierdzone naruszenie przepisów prawa.
Przewiń na górę