Czyn nieuczciwej konkurencji – czym jest?

czyn nieuczciwej konkurencji czym jest adwokat białystok

Obowiązki przedsiębiorcy

Na osobach prowadzących działalność gospodarczą spoczywa wiele obowiązków, do których zalicza się m.in.:
– wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,
– poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów,
– poszanowania ochrony praw i wolności człowieka,
– obowiązki wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
– obowiązki wobec pracowników, współpracowników i kontrahentów.

W dzisiejszym wpisie skupiłem się na obowiązku wykonywania działalności zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, a dokładniej na tym, czym tzw. czyn nieuczciwej konkurencji jest.

Czyn nieuczciwej konkurencji - czym jest?

Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

W związku z powyższym, aby nieuczciwa konkurencja miała miejsce, to działanie podmiotu naruszającego (np. innego przedsiębiorcy) musi jednocześnie:
1. być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
2. zagrażać lub naruszać interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Katalog czynów nieuczciwej konkurencji

W rozdziale 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyliczone zostały przykładowe czyny nieuczciwej konkurencji. W katalogu otwartym ustawodawca wskazał m.in., że do ww. działań zaliczyć możemy:
1. oznaczenie przedsiębiorstwa, które wprowadza w błąd (np. wykorzystywanie – w celu wprowadzenia w błąd – nazwy, która była wcześniej wykorzystywana do oznaczenia innego przedsiębiorstwa),
2. opatrywanie towarów lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym,
3. fałszywe lub oszukańcze używanie chronionych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia,
4. ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
5. nakłanianie osoby do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści albo szkodzenia przedsiębiorcy,
6. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody,
7. utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku.

adwokat Andrzej Bołtryk

Przewiń na górę