Sygnaliści w przedsiębiorstwie – wdrożenie procedur

W grudniu 2021 roku zostanie zaimplementowana do polskiego porządku prawnego Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa ta zobowiązuje nas do opracowania wewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony osób zgłaszających tzw. Sygnalistów.

Pytanie każdego przedsiębiorcy - czy mnie to również dotyczy?

Obecnie nie możemy udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ polski ustawodawca nie przygotował jeszcze projektu ustawy. Natomiast – analizując treść samej dyrektywy – możemy wskazać pewne ramy przyszłych obowiązków.

Pewnym jest, iż przedsiębiorcy – w sektorze prywatnym – zatrudniający powyżej 250 pracowników, będą zobowiązani do wdrożenia systemów do dnia 17 grudnia 2021 r.

Pracodawcy – działający w sektorze prywatnym – zatrudniający ponad 50 pracowników, również będą zobowiązani do wdrożenia systemów, jednak bez wskazania dokładnej daty, ponieważ dyrektywa pozostawia autonomię państwom członkowskim (nastąpi to pomiędzy 17 grudnia 2021 roku, a 17 grudnia 2023 roku).

Istnieje również możliwość, iż – w drodze autonomicznej decyzji – państwo członkowskie nałoży obowiązek wdrożenia tych systemów, na podmioty zatrudniające poniżej 50 pracownikówWtedy jednak państwo członkowskie musi dokonać odpowiedniej oceny ryzyka i innych okoliczności (przede wszystkim będzie to dotyczyło podmiotów działających w sektorze środowiska oraz zdrowia).

Sygnaliści w przedsiębiorstwie - wdrożenie procedur zgłaszania naruszeń prawa UE

Co tak naprawdę należy zrobić? Co stworzyć? 

Przedsiębiorca musi opracować system oraz procedury, które umożliwią zgłoszenie naruszenia. Zobowiązany jest on do udzielenia potwierdzenia przyjęcia takiego zgłoszenia w terminie 7 dniprzeanalizowania go oraz – w przypadku jego zasadności – powzięcia odpowiednich działań naprawczych.

Musi on również w terminie 3 miesięcy poinformować sygnalistę, jakie są wyniki tych działań naprawczych i jaki jest wynik tego całego postępowania.

Pobocznie przedsiębiorca powinien:
– prowadzić rejestr takich zgłoszeń,
– zapewnić anonimowość,
– zapewnić ochronę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi wobec osoby zgłaszającej.

Dyrektywa przewiduje sankcje, za niewprowadzenie tego systemu i nakłada obowiązek na państwa członkowskie przewidzenie kar za:
– utrudnianie zgłoszeń,
– wszczynanie przewlekłych postępowań, co do tych zgłoszeń,
– czy też podejmowanie działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej.

adwokat Andrzej Bołtryk

Przewiń do góry