Sygnaliści w przedsiębiorstwie – wdrożenie procedur

Sygnaliści w przedsiębiorstwie - wdrożenie procedur zgłaszania naruszeń prawa UE
W grudniu 2021 roku zostanie zaimplementowana do polskiego porządku prawnego Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa ta zobowiązuje nas do opracowania wewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony osób zgłaszających tzw. Sygnalistów.

Pytanie każdego przedsiębiorcy - czy mnie to również dotyczy?

Obecnie nie możemy udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ polski ustawodawca nie przygotował jeszcze projektu ustawy. Natomiast – analizując treść samej dyrektywy – możemy wskazać pewne ramy przyszłych obowiązków.

Pewnym jest, iż przedsiębiorcy – w sektorze prywatnym – zatrudniający powyżej 250 pracowników, będą zobowiązani do wdrożenia systemów do dnia 17 grudnia 2021 r.

Pracodawcy – działający w sektorze prywatnym – zatrudniający ponad 50 pracowników, również będą zobowiązani do wdrożenia systemów, jednak bez wskazania dokładnej daty, ponieważ dyrektywa pozostawia autonomię państwom członkowskim (nastąpi to pomiędzy 17 grudnia 2021 roku, a 17 grudnia 2023 roku).

Istnieje również możliwość, iż – w drodze autonomicznej decyzji – państwo członkowskie nałoży obowiązek wdrożenia tych systemów, na podmioty zatrudniające poniżej 50 pracownikówWtedy jednak państwo członkowskie musi dokonać odpowiedniej oceny ryzyka i innych okoliczności (przede wszystkim będzie to dotyczyło podmiotów działających w sektorze środowiska oraz zdrowia).

Co tak naprawdę należy zrobić? Co stworzyć? 

Przedsiębiorca musi opracować system oraz procedury, które umożliwią zgłoszenie naruszenia. Zobowiązany jest on do udzielenia potwierdzenia przyjęcia takiego zgłoszenia w terminie 7 dniprzeanalizowania go oraz – w przypadku jego zasadności – powzięcia odpowiednich działań naprawczych.

Musi on również w terminie 3 miesięcy poinformować sygnalistę, jakie są wyniki tych działań naprawczych i jaki jest wynik tego całego postępowania.

Pobocznie przedsiębiorca powinien:
– prowadzić rejestr takich zgłoszeń,
– zapewnić anonimowość,
– zapewnić ochronę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi wobec osoby zgłaszającej.

Dyrektywa przewiduje sankcje, za niewprowadzenie tego systemu i nakłada obowiązek na państwa członkowskie przewidzenie kar za:
– utrudnianie zgłoszeń,
– wszczynanie przewlekłych postępowań, co do tych zgłoszeń,
– czy też podejmowanie działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej.

Przewiń na górę